Àrea Comptable

“Perquè… una gestió Comptable i Fiscal poc eficient és un obstacle per a la gestió de l’empresa tecnològica”

  • CONFECCIÓ DE LA COMPTABILITAT OFICIAL DE L’EMPRESA
  • COMPTABILITATS PER A SOCIETATS I EMPRESARIS
  • CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ DE LLIBRES OFICIALS DE COMPTABILITAT
  • FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS
  • PREPARACIÓ I LLIURAMENT MENSUAL O TRIMESTRAL DELS ESTATS FINANCERS DE LA COMPAÑIA ( BALANÇ, COMPTE D’EXPLOTACIÓ I SUMMES I SALDOS )

 

  • COMPTABILITAT ANALÍTICA PER PROJECTES DE R+D SEGONS NORMATIVA COMPTABLE I FISCAL
  • SEGUIMENT I ANÁLISI DE DESVIACIONS DEL PRESUSUESTO ANUAL
  • SERVEIS COMPLEMENTARIS DE SEGUIMENTO, INTERPRÉTACIÓN I ASSESSORAMENT COMPTABLE I FINANCER
  • PREPARACIÓ DE REPORTINGS MENSUALS O TRIMESTRALS SEGONS NECESSITATS